BERICHT AANGEPASTE BEVORDERINGSNORMEN 3 JUNI 2020

Gezien de veranderde omstandigheden hebben wij onze bevorderingsnormen dit jaar aangepast.

Geachte ouders, beste leerlingen,

Graag informeren wij jullie in dit bericht over de start van het onderwijs op school van afgelopen week en de aangepaste bevorderingsnormen.

Onderwijs op school

Deze week hebben we een start gemaakt met het onderwijs op school, waarbij wij elke dag een deel van de leerlingen ontvangen. Deze eerste dagen zijn voor iedereen wennen, maar wij zijn heel erg blij om de leerlingen weer te zien. We hebben in sommige lokalen technische problemen met het geluid geconstateerd en we zijn druk bezig om die op te lossen. Daarnaast doen de docenten ervaringen op in deze situatie, waardoor ze leerlingen in de klas en thuis zo goed mogelijk tegelijkertijd kunnen bedienen. We zijn steeds in gesprek met leerlingen en collega’s over de inrichting van het onderwijs van nu. Mocht u daar vragen of opmerkingen over hebben dan kunt u het beste terecht bij de teamleider van de afdeling van uw kind.

Bevorderingsnormen
In overleg met de medezeggenschapsraad zijn deze week de aangepaste bevorderingsnormen vastgesteld. De aanpassing resulteert o.a. in een verruiming van de bespreekmarges. Inspelend op de bijzondere situatie en daarmee ook het wegvallen van de herkansingen in dit schooljaar, willen we meer ruimte creëren om leerlingen die niet aan de overgangsnormen voldoen, maar die wij wel kansrijk achten in het volgende leerjaar, alsnog te bevorderen. In de bespreking worden verschillende criteria tegen elkaar afgewogen. Zie hiervoor de bijlage. Wij kiezen er dus niet voor om alle leerlingen over te laten gaan, maar bekijken per leerling wat in zijn of haar belang is voor een succesvolle schoolloopbaan. De mentor en teamleider blijven de voortgang van de leerlingen monitoren en nemen indien nodig contact met de ouders op. Uiteraard kunt u bij vragen zelf altijd contact opnemen met de mentor.

Examendossiertoetsen (EDT’s)

In de komende periode zullen voortgangstoetsen over het algemeen online worden afgenomen. EDT’s willen we daarentegen zoveel mogelijk op school afnemen, gezien het belang van de resultaten voor het examen. Voor deze toetsen geldt dat de exacte plaats en tijd zo spoedig mogelijk gecommuniceerd wordt naar de leerlingen. Het moment van afname is zoveel mogelijk in de week die eerder in het toetsenoverzicht is opgenomen. Uiteraard nemen we bij de afname van toetsen op school de RIVM-richtlijnen nauwgezet in acht. Dit schooljaar organiseren we géén herkansingen meer. Ook voor leerlingen die al bevorderd zijn naar het volgende leerjaar kunnen herkansingen van toetsen uit het huidige schooljaar relevant zijn. Daarom ruimen we in de eerste periode van het volgend schooljaar tijd in voor de afname van deze herkansingen en de voorbereidingen daarop.  

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel niet om ons te contacteren; telefonisch of per mail.

Met vriendelijke groeten,

De schoolleiding

U vindt hier de bijlage waarin de aangepaste overgangsnormen te vinden zijn.