BRIEF 17 APRIL 2020 AAN (OUDERS/ VERZORGERS VAN) EINDEXAMENLEERLINGEN

In dit bericht staat meer informatie over het traject van de schoolexamens, de slaag-zakregeling en de herkansingsmogelijkheden. Ook staan een aantal belangrijke datums op een rij.

Beste (ouders/verzorgers van onze) examenleerlingen,

Afgelopen dinsdag zijn we gestart met de online afname van de schoolexamens. De omschakeling is soms een uitdaging, maar tot op heden zijn we tevreden over het verloop hiervan. Graag informeren we u in dit bericht over het vervolg van dit schoolexamentraject, de slaag-zakregeling en de herkansingsmogelijkheden. Aan het eind van dit bericht vindt u een overzicht van de belangrijke data zoals tot nu toe bekend.

SchoolexamenS Libanon Lyceum

Tot en met 19 mei worden online schoolexamens afgenomen. Op 20 mei worden de cijfers hiervan bekendgemaakt via Magister. Vervolgens kunnen de leerlingen zich opgeven voor de herkansingen die al gepland stonden; een herkansing over periode 2 en 3 en een extra herkansing over alle periodes. Op woensdag 3 juni is bekend welke leerlingen geslaagd zijn op basis van het schoolexamen.

PTA-wijzigingen

In verband met het wegvallen van het Centraal Examen en de online afname van de schoolexamens zijn er enkele aanpassingen gedaan in het PTA om recht te doen aan de nieuwe situatie en de afname uitvoerbaar te maken. De aangepaste toetsstof vindt u op onze website.

https://www.libanonlyceum.nl/nieuws-items/toetsstof-schoolexamens-mavo-4-havo-5-en-vwo-6

Slaag-zakregeling

Vorige week zijn de slaag-zakregeling en de bijhorende landelijke herkansingsmogelijkheden bekend geworden. De slaag-zakregeling 2019-2020 is zo veel mogelijk gelijk aan de reguliere slaag-zakregeling. De regeling wijkt op de volgende punten af:

• Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het schoolexamen.

• De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt.

• Een leerling die gezakt zou zijn o.b.v. de SE-resultaten of zijn eindcijfers wil verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen).

• Bepalingen over de rekentoets gelden dit jaar niet.

Op de website van het LAKS staat heel overzichtelijk aangegeven per niveau in welk geval een leerling is geslaagd.

https://www.laks.nl/vragen/benikgeslaagd/

Resultaatsverbeterende toetsen

De belangrijkste wijziging in de slaag-zakregeling is de toevoeging van de resultaatsverbeterende toetsen.

• Om leerlingen die op basis van hun SE-resultaten zouden zijn gezakt de kans te geven om alsnog een diploma te behalen, maken scholen voor elk vak een resultaatverbeteringstoets (RV-toets).

• Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. Beide cijfers worden gemiddeld en dat is het nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat.

• Ook leerlingen die hun cijfers willen verbeteren mogen gebruik maken van de RV-toets,

• Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin een leerling eindexamen doet. Ook voor vakken waarbij in de reguliere situatie alleen een SE wordt afgenomen, zoals maatschappijleer.  

• Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken deelnemen aan de RV-toets.

• Scholen maken de toets zelf en baseren zich zoveel mogelijk op het gehele PTA van het vak. Wij zijn in afwachting van een handreiking van het CITO hiervoor.

• Deze toetsen worden afgenomen in de periode na 4 juni tot aanvang zomervakantie. Wij bepalen binnenkort de precieze data.

Diploma en cijferlijst

Het diploma dat in schooljaar 2019-2020 wordt uitgereikt is hetzelfde als in andere jaren. Alleen de cijferlijst is anders omdat alleen de SE-cijfers daarop staan weergegeven. Desondanks is dit diploma net zo waardevol. De leerlingen hebben in het schoolexamen laten zien dat ze de stof beheersen en het is een volwaardige afsluiting van alle jaren onderwijs. Vorige week is in onze school de volgende video voor de NOS opgenomen over de waarde van het diploma dit jaar.

https://www.youtube.com/watch?v=LpU1X_YSccI

Belangrijke data

Di 14 april - Start SE3

Vrij 15 mei - Einde SE3

Ma 18 mei en di 19 mei - Inhaaltoetsen SE2 en SE3 (na inventarisatie)

Di 19 mei - Cijferdeadline SE3 (cijferdossier compleet)

Wo 20 mei- Publicatie cijfers aan leerlingen! (geslaagd of herkansing?)

Wo 20 mei – 25 mei 10:00 uur- Opgeven herkansingen

Do 28 mei  - Herkansingen

Vrij 29 mei - Herkansingen (+ vervroegd examen v5)

Wo 3 juni - Cijferdeadline herkansingen en inventarisatie resultaatverbeteringstoetsen

Wij hebben vertrouwen in een goed verder verloop van de afname van de schoolexamens en gaan van uit dat de leerlingen alle kansen hebben om hun diploma te behalen.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Namens de schoolleiding,

Hilde Cadenau

Rector Libanon Lyceum