BRIEF 21 APRIL 2020 INZAKE ONDERWIJS AAN NIET-EXAMENKLASSEN TOT 1 JUNI

In deze brief leest u meer over de rest van dit schooljaar m.b.t. online lessen, toetsing, anticiperen op achterstanden en overgangsbesluiten.

Geachte ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

Met deze brief informeren we u graag verder over het huidige onderwijs en ontwikkelingen.

Afwikkeling rest schooljaar
Uiteraard zijn er veel vragen over hoe het schooljaar verder gaat verlopen. Veel gaat afhangen van het moment waarop de scholen weer open gaan en op welke manier de scholen weer open kunnen. Het lijkt er nu op dat de scholen in ieder geval tot 1 juni nog uitsluitend onderwijs op afstand kunnen bieden. Ons uitgangspunt is dus dat we de komende periode het online onderwijs verder ontwikkelen met bijbehorende (online) toetsing.  

Onderwijs op afstand
Ons onderwijs op afstand blijft zich van dag tot dag ontwikkelen. We ontdekken met elkaar steeds meer wat goed werkt en wat niet. We hebben onder andere via een enquête, de leerlingenraad, klassevertegenwoordigers en ouderraad input gekregen op de vragen die leven en op verbeterpunten. Naar aanleiding hiervan zijn er richtlijnen opgesteld over hoe een online contactmoment eruit moet zien en zijn we in overleg met docenten.

De komende tijd blijven we bezig om de kwaliteit van het online onderwijs aan te scherpen en hierdoor zo veel mogelijk (eventuele) achterstanden te beperken. Onderdeel daarvan is een uitbreiding van het aantal contactmomenten. Dit wordt per vak bekeken. Daar komt binnenkort meer informatie over.

Online toetsing
We hebben al eerder aangekondigd dat we de summatieve toetsing online zouden hervatten. Bij sommige vakken is al sprake van toetsing, bij de meeste vakken begint de toetsing in de periode na de meivakantie. Wij maken hierbij het onderscheid tussen EDT’s en andere toetsen. Bij de EDT’s houden we er rekening mee dat het in deze situatie nodig zal zijn om de PTA’s aan te passen om de toetsing zo veel mogelijk in dit jaar in te passen.

Het is in ieder geval duidelijk dat er de komende periode niet meer gewerkt zal worden met toetsweken, maar met toetsen verdeeld over de periode tot de zomer. Zo proberen we de studielast van de leerlingen beheersbaar te houden. De toetsen zullen kunnen afwijken in vorm en inhoud (bijvoorbeeld een opdracht, een mondelinge overhoring of een online schriftelijke toets). De leerlingen krijgen duidelijke instructies, ook op ICT gebied.

Anticiperen op achterstanden
Ondanks het feit dat wij achterstanden zo veel mogelijk proberen te beperken, zijn wij ons ervan bewust van het feit dat onderwijs op afstand niet altijd tot dezelfde resultaten kan leiden.  Dit betekent ook dat we aan het nadenken zijn over de wijze waarop we opgelopen achterstanden kunnen goedmaken, rekening houdend met het feit dat er daarbij ook zeker verschillen tussen leerlingen zullen zijn.

Overgangsbesluiten
Het bovenstaande zal ook zeker invloed hebben op de manier waarop we aan het einde van het schooljaar bevorderingsbesluiten zullen nemen. Daar waar normaal gesproken voornamelijk de behaalde resultaten bepalend zijn, zullen de besluiten dit schooljaar meer gaan berusten op een combinatie van verschillende factoren. Daarbij vinden we het belangrijk om met docenten, ouders en leerlingen in gesprek te gaan over de uiteindelijke bevorderingsbesluiten.

Op dit moment vindt er regionaal en landelijk overleg plaats over de bevordering. Zodra dit overleg verder resultaat oplevert, informeren we u.

Website

Alle  informatie staat ook op de website, achter de button Corona. Op de site (https://www.libanonlyceum.nl/nieuws) kunt u alle brieven en documenten vinden die wij de afgelopen periode hebben gestuurd. Ook alle informatie over het online onderwijs, ICT-ondersteuning en contactgegevens zijn hier te vinden.  

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Aarzel niet om contact te zoeken bij vragen.

Met vriendelijke groet,

namens de schoolleiding,

Hilde Cadenau

Rector Libanon Lyceum