Aanbod

De brugklas

Op grond van het advies van de basisschool en (de scores uit) het leerlingvolgsysteem worden de leerlingen geplaatst in een brugklas mavo/havo, een brugklas havo/vwo of een aparte gymnasiumbrugklas. Alle klassen werken volgens de aanpak van de wereldklas. In de brugklassen mavo/havo volgen alle leerlingen een deel van het schooljaar een oriëntatie op het vak technologie & toepassing (Bèta Challenge). In het tweede en derde leerjaar is T&T een verplicht vak en in het vierde leerkaar een keuzevak, waarin ook (school)examen kan worden gedaan. In de brugklassen havo/vwo is Technasium een keuze. In de klassen vwo XL krijgen de leerlingen bij alle vakken verdieping en verrijking en het vak onderzoek & ontwerpen (Technasium) is een verplicht onderdeel van het curriculum, net als het gymnasiumprogramma.

Het tweede leerjaar

Aan het eind van de brugklas gaat de leerling naar een tweede klas mavo, een tweede klas havo of een tweede klas vwo. Dit tweede leerjaar is uitdrukkelijk bedoeld om erachter te komen of de leerling goed kan functioneren op het betreffende niveau. In principe kan in de tweede klas niet gedoubleerd worden. In de lessentabel op de website staat aangegeven welke vakken de leerlingen in klas twee volgen en hoeveel uur per week ieder vak gegeven wordt. Aan het eind van het brugjaar kunnen leerlingen in de klassen vwo XL ervoor kiezen om in het tweede leerjaar met gymnasium door te gaan (in dat geval hebben zij verplicht de vakken Latijn en Grieks), of muziek dan wel beeldende vorming als keuzevak te nemen. Voor de leerlingen uit de havo/vwo-brugklassen met Technasium geldt dat zij in het tweede leerjaar kunnen kiezen of zij doorgaan met het vak onderzoek & ontwerpen. Deze leerlingen volgen in het tweede leerjaar in dat geval niet de vakken beeldende vorming en maatschappijleer.

Het derde leerjaar

In mavo 3 volgt iedere leerling elf vakken, waarvan drie keuzevakken. Een overzicht van de verplichte en keuzevakken kunt u zien in de lessentabel in het volgende hoofdstuk. Voor alle derde klassen is het een belangrijk jaar: er moeten besluiten genomen worden over het vakkenpakket voor de bovenbouw (sector of profiel). De leerlingen worden daarbij begeleid door de decaan en de mentor. Voor de gymnasiumopleiding is het nodig om tot en met leerjaar 3 zowel Grieks als Latijn te volgen. Vanaf leerjaar 4 dient Latijn gevolgd te worden om ook daadwerkelijk het gymnasiumdiploma te kunnen behalen. Grieks bieden wij niet aan in de bovenbouw. De leerlingen in de Wereldklassen XL moeten in het derde leerjaar een keuze maken tussen gymnasium en Technasium. Concreet betekent dat een keuze voor de vakken Latijn en Grieks of een keuze voor het vak onderzoek & ontwerpen. De leerlingen die in de derde klas kiezen voor gymnasium kunnen in de vierde klas wel het vak onderzoek & ontwerpen kiezen, in de profielen Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek.

Het vierde leerjaar en hoger

In het vierde leerjaar starten leerlingen op alle niveaus met het gekozen vakkenpakket. Leerlingen met een mavo-opleiding kunnen daarbij kiezen uit vier profielen: Landbouw, Zorg en welzijn, Economie of Techniek. Leerlingen met een havo- of vwo- opleiding hebben de keuze uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG), Natuur en Techniek (NT). Het aanbod van vakken in het sector- of profieldeel is deels voorgeschreven en deels door de school te bepalen. Het aanbod van vakken in het vrije deel mag geheel door de school worden bepaald. Tijdens de ouderkennismakingsavonden aan het begin van het schooljaar wordt de structuur in de bovenbouw uitvoerig toegelicht. De leerlingen kunnen uiterlijk 1 oktober het Programma van Toetsing en Afsluiting (het PTA) van hun leerjaar op de website vinden. Hierin wordt de gang van zaken rond leerstof, toetsing en examens uitvoerig behandeld.

Van mavo naar havo, van havo naar vwo?

Wij geven leerlingen graag de kans om te groeien. Veel Libanonleerlingen ambiëren na mavo een havodiploma of gaan na havo naar het vwo. Daarbij hanteren we wel criteria omdat we leerlingen een reële kans willen bieden. Leerlingen kunnen zich na een voorlichtingsavond aanmelden voor doorstroom en dan zal er een gesprek plaatsvinden over toekomstperspectief en motivatie als de leerling ook kans maakt op plaatsing. Het besluit tot toelating wordt genomen door de teamleider van de ontvangende afdeling.