Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent, of een klacht heeft. Dan neemt u contact op met de rector mevrouw Hilde Cadenau cnu@llr.nl. De schoolleiding gaat vervolgens graag met u in gesprek hierover en zal steeds bevorderen dat een gesprek volgt tussen u en degene tot wie de klacht zich richt.

Als dit niet leidt tot een oplossing, dan kunt u zich wenden tot ons bestuur, stichting BOOR. Aan stichting BOOR is een klachtfunctionaris verbonden: mevrouw Marjel Sterrenberg. Uw klacht kunt u kenbaar maken door een e-mail te sturenaan: klacht@stichtingboor.nl, onder vermelding van uw naam, het mailadres waarop u bereikbaar bent en uw telefoonnummer. De klachtfunctionaris neemt vervolgens contact met u op.

Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de LKC. Als u niet daarvoor de stap naar de school of stichting BOOR heeft gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact alsnog tot stand te brengen.

Als een van bovenstaande stappen niet mogelijk is en/of u wilt eerst uw zorgendelen met een neutrale persoon, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon op school. De contactpersoon is een eerste aanspreekpunt met verwijsfunctie naar één van de navolgende externe vertrouwenspersonen of de klachtenfunctionaris van stichting BOOR, afhankelijk van de soort klacht:

Contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen:

De heer Paul van Lange:
e-mail: paul@paulvanlange.nl
telefoon: 06 22913174

Mevrouw Jakkie Ames
e-mail: jakkie_ames@hotmail.com
telefoon: 06 13570625

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs

Voorklachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.

Een gedetailleerde beschrijving van rol en taken van:

  • de klachtfunctionaris
  • de externe vertrouwenspersonen
  • de landelijke klachtencommissie
  • de vertrouwensinspecteurs

 zijn beschreven in de geldende klachtenregeling van stichting BOOR.