Ouderraad

Welkom bij de Ouderraad van het Libanon Lyceum in Rotterdam

De Ouderraad van het Libanon Lyceum Rotterdam is een klankbord voor de schoolleiding en behartigt de belangen van de ouders en leerlingen. Als brug tussen ouders, leerlingen en school heeft de Ouderraad ook een signaleringsfunctie, met als doel de school te ondersteunen bij diverse thema’s en vraagstukken. Aan de schoolleiding geeft de Ouderraad gevraagd en ongevraagd advies en draagt op deze manier bij aan een goed onderwijsklimaat op het Libanon Lyceum. De Ouderraad is tevens in de Medezeggenschapsraad vertegenwoordigd.

De Ouderraad organiseert en ondersteunt verschillende activiteiten op school, zoals thema-avonden voor ouders, open-, en introductiedagen en jaarvergaderingen. Jaarlijks komt de Ouderraad circa 7 maal bijeen en van elke vergadering wordt verslag gedaan.

Samenstelling Ouderraad

De Ouderraad bestaat momenteel uit 10 ouders en is een afspiegeling van de niveaus en leerjaren van de school. In de Medezeggenschapsraad (MR) is de Ouderraad (OR) vertegenwoordigd met 2 leden. Twee leden van de OR hebben zitting in het bestuur van de Stichting Ondersteuning Libanon Lyceum (Soll).

Samenstelling Ouderraad Libanon Lyceum 2022-2023

Lars Hooning, Ronald van Iersel, Sabina de Lange (Soll), Henric Rebel (voorzitter/MR), Jan Kees van Vliet, Cornelieke Zeeberg (Soll/MR).

De OR-leden hebben kinderen in de volgende leerjaren:

Lars Hooning: 2 mavo

Ronald van Iersel: 6 vwo

Sabina de Lange; 4 havo

Dorien van Maarel; 1 en 3 vwo

Mette Rasmussen; 2 vwo

Henric Rebel: 3, 4 en 6 vwo

Jan Kees van Vliet: 4 vwo

Cornelieke Zeeberg: 4 vwo

Stichting ondersteuning Libanon Lyceum

De Stichting Ondersteuning Libanon Lyceum (SOLL) is opgericht met als doel om de belangen van de leerlingen verbonden aan het Libanon Lyceum te behartigen en het verlenen van steun aan de school. Kortweg gesteld; wij helpen de school met financiële bijdragen als daar normaalgesproken geen of te weinig budget voor is. En dat doen wij omdat wij vinden dat school meer is dan alleen maar leren. Het is ook een plek waar een goedsociaal leven dient te zijn, waar ruimte is voor initiatieven vanuit leerlingen en/of docenten om het leven op school aangenamer te maken, te verrijken. Om dit mogelijk te maken vraagt SOLL alle ouders jaarlijks om een (vrijwillige) bijdrage van € 50,00
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door drie leden, allen ouders met kinderen op het Libanon, en zij zijn benoemd door de ouderraad.

De bijdragen

De afgelopen jaren zijn veel projecten (mede) door ons gefinancierd, waaronder culturele uitstapjes, EHBO-cursussen voor leerlingen, schoolmaterialen zoals laptops, literatuur projecten, boeken voor de schoolbibliotheek, het jaarboek voorgediplomeerden en schoolfeesten.

Recentelijk hebben wij een aanvraag goedgekeurd voor culturele workshops (dans, muziek en art) waarbij de deelnemende leerlingen drie weken achter elkaar een korte lesreeks volgen met keuze uit The Art of Dance Hiphop, Vocal Group (zang), Synth Sound Design, Djembé, Fashion &Design. Een aanvraag voor een bijdrage aan het schoolkamp voor leerlingen uit klas havo 3 en vwo 3 is eveneens geaccordeerd, net als een aanvraag voor een groep leerlingen uit havo-4 dienaar het Junior Science Lab (JSL) te leiden gaat. De laatste activiteit die wij grotendeels hebben gefinancierd is de excursie van alle examenkandidaten schoolbreed naar Movie Park Germany.

 

De criteria die wij hanteren bij het beoordelen van de aanvragen zijn als volgt:

·       Het moet gaan om een activiteit of bijdrage die niet als kerntaak door de
        school wordt uitgevoerd.

·       De aanvraag mag betrekking hebben op de aanschaf van:         bibliotheekboeken, audio/ visuele hulpmiddelen, software of les         ondersteunende middelen.

        Maar denk ook aan vieringen, culturele activiteiten en sportactiviteiten en         voor het dragen van incidentele kosten in geval van overmacht.

·       De aanvraag moet bij voorkeur zijn voor een brede groep kinderen van één         of meerdere klassen. Er wordt gestreefd naar een differentiatie over alle         leerjaren en leerlingen. Uitzonderingen hierop zijn de kleine secties Latijn         en tekenen.

·       De activiteit moet iets toevoegen en/of bijdragen, direct of indirect, aan de         ontwikkeling van de leerlingen.

·       Aanvragen voor een schooljaar dienen te worden ingediend in de maanden         september en februari. Er kan om moverende redenen afgeweken worden         van de genoemde maanden.

De procedure

Zowel de school via de directie als docent(en) of groepenleerlingen, denk bijvoorbeeld aan de leerlingenraad, kunnen aanvragen indienen via het mailadres van de voorzitter.

De aanvraag moet concreet zijn en aangeven aan welke bovengenoemd criteria ·        dat kunnen er dus meerdere zijn – het project voldoet. Daarnaast dient er          een begroting te zijn bijgevoegd zodat duidelijk is hoeveel geld nodig is en          waarvoor. Als SOLL vragen wij bij goedkeuring altijd om een verslag al          dan niet met foto’s na afloop te ontvangen.

Contact met de stichting gaat via het mailadres: soll@llr.nl

Het bestuur

Lars Hooning, voorzitter
Henric Rebel, secretaris
Jan Kees van Vliet, penningmeester