Ondersteuning

Het schoolondersteuningsteam (SOT)

Helaas zijn er leerlingen die tijdens hun schoolperiode te maken krijgen met problemen. Via hun mentor kunnen zij aangemeld worden bij het schoolondersteuningsteam. De ondersteuningscoördinator, mw. M.C. van Wijngaarden (wyn@llr.nl), coördineert de leerlingondersteuning en bespreekt met het schoolondersteuningsteam de aard en voortgang van de begeleiding. Voor bespreking van een leerling in het team wordt altijd vooraf toestemming gevraagd aan de ouders en/of de leerling zelf. Het team bestaat uit onderstaande personen. Indien nodig of wenselijk worden
ook de leerplichtambtenaar, wijkagent, of de consulent van het Zorgloket van Koers VO bij het overleg betrokken
‍
Leerlingbegeleider, mw. J.M. van der Pijl
Orthopedagoog, mw. P.C.M. Jacobs
Begeleider passend onderwijs, mw. Witjes
Schoolmaatschappelijk werker, mw. M. Dil

Leerproblemen

Bij alle brugklasleerlingen wordt een signaleringsdictee dyslexie afgenomen. Bij het vermoeden van een leerprobleem kan, na toestemming van de ouders, een uitgebreidere test worden afgenomen.

Leerlingen met de diagnose dyslexie komen in aanmerking voor extra begeleiding door de dyslexiecoach. De begeleiding is erop gericht de leerling zelfstandig te maken waar het zijn/haar eigen leerproces betreft.

Leerlingen met een officiële diagnose dyslexie, ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en/of AD(H)D (Aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit) krijgen een faciliteitenkaart. Deze leerlingen hebben, indien mogelijk, recht op extra tijd bij toetsen (10 minuten per klokuur).

Passend Onderwijs

Elke school heeft de verantwoordelijkheid om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Het Libanon Lyceum staat bekend om goed onderwijs en goede ondersteuning. Wij vragen daarom van u om bij de aanmelding open te zijn over eventuele diagnoses en onderzoeken. In het schoolondersteuningsplan vindt u meer uitleg over de invulling van passend onderwijs op het Libanon Lyceum.

Centrum voor Jeugd en Gezin

De schoolverpleegkundige is verbonden aan het Centrum voor Jeugd en Gezin. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunt u terecht voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. De jeugdverpleegkundigen zijn te consulteren door leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van de school. Vanuit het CJG worden in de onderbouw gesprekken georganiseerd en vragenlijsten afgenomen. Gespreksonderwerpen zijn dan bijvoorbeeld gezondheid, eten, slapen, vrije tijd, gedrag en puberteit. Meisjes krijgen in het jaar dat ze 12 jaar worden een oproep van het CJG om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Als leerlingen veel school verzuimen vanwege ziekte kan de verpleegkundige ze met hun ouders oproepen voor een gesprek. Gesprekken met de jeugdverpleegkundige zijn vertrouwelijk. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de overleggen van het Schoolondersteuningsteam, waarin zorgen over de ontwikkeling van de jongere besproken worden. Dit is in overleg met de ouders. Schoolverpleegkundige mw. D. Brinkman is bereikbaar via d.brinkman@cjgrijnmond.nl

De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Het Libanon Lyceum is verplicht te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van deze methode is om kindermishandeling en huiselijk geweld te voorkomen en tegen te gaan. Het gaat erom dat er op tijd wordt gesignaleerd en dat er iets gedaan wordt met de signalen. Om te kunnen werken met de meldcode zijn de ondersteuningscoördinator en schoolmaatschappelijk getraind. Over het doen van een melding bij Veilig Thuis overlegt de ondersteuningscoördinator vooraf met de teamleider en informeert zij de conrector. De ouders /verzorgers van de leerling worden op de hoogte gesteld van de melding, tenzij dit niet mogelijk is in verband met de veiligheid van de medewerker, de leerling of anderen, of als redelijkerwijs gevreesd moet worden dat de leerling zich daardoor terug zal trekken uit het contact met de melder.

Privacy en zorg

Het leerlingvolgsysteem is alleen toegankelijk voor de begeleiders van een leerling in de school. Gegevens over leerlingen uit het leerling- en zorgdossier worden alleen binnen de school gebruikt. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat de school met alle gegevens vertrouwelijk omgaat en dat de school geen informatie verstrekt aan derden zonder toestemming van ouders/wettelijk voogden. Van het vragen van toestemming kan worden
afgezien in verband met de veiligheid van de leerling, van de beroepskracht of die van anderen. Onze school is aangesloten bij het SISA-signaleringssysteem. Dit zorgt ervoor dat jongeren in Rotterdam die hulp nodig hebben worden geregistreerd in een computersysteem waardoor hulpverlening beter kan worden afgestemd. Het signaleringssysteem heeft een privacyreglement zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens voorschrijft. De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat een leerling vanaf 16 jaar zelf toestemming mag geven aan de school voor het verstrekken van gegevens aan een ander. Als het gaat om een leerling van 12 tot 16 jaar die nog thuis woont, moet er gesproken worden met de ouders.